DOM Z POMYSLEM Dom z pomysLem Dekofiguren & -objekte in braun_rot